Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.05.2019 z powodu:
ARCHIWUM

Zarządzenie 5/2017

userfiles/file/og%C5%82oszenie%20o%20naborze/Zarz%C4%85dzenie%205.pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku z dnia 20 listopada 2017 r.


OGŁOSZENIE
Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku z dnia 20 listopada 2017 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw finansowo - organizacyjnych.


1. Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,
ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork
2. Stanowisko urzędnicze: referent do spraw finansowo-organizacyjnych
3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie średnie ekonomiczne,
f) biegła znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) w zakresie regulującym:
- udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
- przyznawanie wyprawki szkolnej,
- działalność socjalną oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- specjalne potrzeby edukacyjne uczniów,
g) samodzielność w działaniu, komunikatywność, operatywność.
4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) umiejętność obsługi komputera - pakiet Microsoft Office, urządzeń biurowych,
b) znajomość przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1778 z późn. zm.) w zakresie regulującym umowy o pracę, zlecenia i o dzieło.

5. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
b) obsługa dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
c) prowadzenie spraw związanych z wyprawką szkolną,
d) prowadzenie spraw z zakresu ZFŚS, Gminnego Funduszu Pożyczek Mieszkaniowych oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
e) prowadzenie ewidencji specjalnych potrzeb edukacyjnych,
f) obsługa programu bankowego, zaliczek, czeków oraz pogotowia kasowego,
g) prowadzenie spraw kancelaryjnych Biura.
6. Warunki pracy na stanowisku:
a) stanowisko pracy zlokalizowane jest w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej Więcborku przy ul. Pocztowej 16,
b) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy,
c) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
d) praca o charakterze administracyjno-biurowym z wykorzystaniem sprzętu biurowego (typu: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) - przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
e) oświetlenie naturalne i sztuczne,
f) reprezentacja jednostki oraz obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.
8. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - wzór dostępny na stronie: http://wiecbork.eu/download/kwestionariusz-osobowy,
c) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922),

g) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
h) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).
9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw finansowo-organizacyjnych ”
- w terminie do dnia 4 grudnia 2017 r. do godz. 14:00
Decyduje data i godzina faktycznego wpływu oferty do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zostanie ogłoszona 5 grudnia 2017 r. na stronie internetowej http://biplO.booswiecbork.eu oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 6 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Biura Obsługi Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16 przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.


Dyrektor
Biura Obsługi Oświaty SamorządowejOpublikował: Katarzyna Bobkowska
Publikacja dnia: 21.11.2017
Podpisał: Danuta Zawidzka
Dokument z dnia: 20.11.2017
Dokument oglądany razy: 388
Wersja do druku