Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Statut

Statut Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Rozdział I Postanowienia ogólne


§ 1. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku jest jednostką organizacyjną Gminy Więcbork, powołaną uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/286/97 z dnia 19 grudnia 1997 r. działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.),
4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Biuro nie posiada osobowości prawnej, działa w formie jednostki budżetowej.
2. Siedziba Biura mieści się w Więcborku przy ulicy Pocztowej 16.

§ 3. Bezpośredni nadzór nad Biurem sprawuje Burmistrz Więcborka.


Rozdział II Zakres obowiązków powierzonych


§ 4. 1. Biuro powołane jest do obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych, zwanych dalej jednostkami, działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603), dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym.
2. Realizując obsługę, o której mowa w ust. 1. Biuro nie narusza postanowień art. 10 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), działa w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Biurem, a jednostką.
3. Biuro obsługuje zadania oświatowe Gminy Więcbork, należące do kompetencji Burmistrza Więcborka, a także inne wynikające z przepisów prawa i potrzeb.
4. Szczegółowy zakres działania Biura określa regulamin organizacyjny, ustalony przez dyrektora Biura.

§ 5. Biuro, w ramach wspólnej obsługi wykonuje w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek, za wyjątkiem inwentaryzacji majątku objętego spisem z natury.


Rozdział III Zasady finansowania


§ 6. 1. Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).
2. Za prawidłową gospodarkę finansową, o której mowa w ust. 1 odpowiedzialność ponosi dyrektor Biura.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy, opracowany na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Więcborku.
4. Działalność Biura finansowana jest z budżetu Gminy Więcbork.

§ 7. 1. Biuro prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Planowanie i dystrybucja środków finansowych następuje zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.


Rozdział IV Zarządzanie i organizacja


§ 8. 1. Działalnością Biura kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Więcborka.
2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Biura jest Burmistrz Więcborka.
3. Dyrektor i pracownicy Biura są pracownikami samorządowymi.
4. Szczegółową organizację wewnętrzną Biura określa regulamin organizacyjny.

§ 9. Do podstawowych zadań dyrektora Biura należy:
1) kierowanie Biurem, jako zakładem pracy oraz reprezentowanie Biura na zewnątrz;
2) nadzór nad terminową, rzetelną i zgodną z prawem realizacją zadań Biura;
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz porozumieniami;
4) nadzór nad jednostkami, w ramach i zakresie przewidzianym dla organu prowadzącego, w szczególności kontrola i monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz organizacji pracy jednostek;
5) współpraca z dyrektorami jednostek w zakresie realizacji zadań statutowych jednostek;
6) współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Więcbork oraz innymi instytucjami i organizacjami, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań Biura.

§ 10. Do podejmowania czynności przekraczających zakres ustalony statutem potrzebna jest zgoda Burmistrza Więcborka.

§ 11. W czasie nieobecności dyrektora Biura jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez dyrektora po uzgodnieniu z Burmistrzem Więcborka.

Rozdział V Ustalenia końcowe


§ 12. 1. Zmiana statutu lub przekształcenie Biura w inną jednostkę mogą być dokonywane jedynie w drodze uchwały Rady Miejskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają powszechne obowiązujące przepisy prawa.Opublikował: Katarzyna Bobkowska
Publikacja dnia: 10.05.2019
Podpisał: Danuta Zawidzka
Dokument z dnia: 14.02.2017
Dokument oglądany razy: 2 783