Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 27.07.2020 z powodu:
informacja archiwalna

?Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie?

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Więcborka
Nr 0050.43.2019 z dnia 9 maja 2019 r.


Burmistrz Więcborka
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie
ul. Szkolna 1, 89-422 Sypniewo,
dla której Gmina Więcbork jest organem prowadzącym

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

2. Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny się składać z następujących dokumentów:
a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły,
b) życiorysu z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenia zawierającego następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.),
k) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane, a w przypadku kopii posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia.

4. Na żądanie Burmistrza Więcborka kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w punkcie 2. lit. d-g, l i m.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz telefonem kontaktowym lub/i adresem e-mail
z dopiskiem:


„Konkurs na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie”
- w terminie: do 21 czerwca 2019 r. do godz. 15:00,
- na adres: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
ul. Pocztowa 16
89-410 Więcbork

Dodatkowych informacji udziela dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

6. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Więcborka.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Opublikował: Katarzyna Bobkowska
Publikacja dnia: 10.05.2019
Podpisał: Danuta Zawidzka
Dokument z dnia: 10.05.2019
Dokument oglądany razy: 198
Wersja do druku