Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Nabór na stanowisko referenta

OGŁOSZENIE
Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
z dnia 16 grudnia 2020 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
referenta do spraw finansowo-księgowych.

1. Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork.

2. Stanowisko urzędnicze: referent do spraw finansowo-księgowych.

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane ekonomiczne),
f) znajomość przepisów: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.) w zakresie regulującym obsługę rachunkową i finansową placówek oświatowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym,
g) samodzielność w działaniu, komunikatywność, operatywność.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, urządzeń biurowych, programów księgowych;
b) doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą rachunkową – posiadanie udokumentowanej praktyki w księgowości.

5. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) wprowadzanie danych do programu księgowego dokumentów księgowych Biura oraz jednostek obsługiwanych,
b) prowadzenie zapisów analitycznych dotyczących wydatków rzeczowych,
c) opisywanie dokumentów księgowych,
d) uzgodnienia rozrachunków,
e) sprawdzanie i uzgadnianie naliczeń odpłatności za przedszkole oraz klub dziecięcy,
f) inne zlecone przez dyrektora i głównego księgowego.

6. Warunki pracy na stanowisku:
a) stanowisko pracy zlokalizowane jest w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej Więcborku przy ul. Pocztowej 16,
b) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy,
c) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku,
d) praca o charakterze administracyjno-biurowym z wykorzystaniem sprzętu biurowego (typu: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) – przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
e) oświetlenie naturalne i sztuczne,
f) reprezentacja jednostki oraz obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór dostępny na stronie http://bip10.booswiecbork.eu ,
c) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór dostępny na stronie http://bip10.booswiecbork.eu,
e) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
f) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw finansowo-księgowych”
w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 14:00

Decyduje data i godzina faktycznego wpływu oferty do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zostanie ogłoszona 11 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 na stronie internetowej http://bip10.booswiecbork.eu oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 12 stycznia 2021 r. w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Godzina rozmowy zostanie ustalona z kandydatami telefonicznie lub mailowo.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Biura Obsługi Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16 przez okres 3 miesięcy od dnia rozmowy kwalifikacyjnej. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia rozmowy kwalifikacyjnej, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.Opublikował: Danuta Zawidzka
Publikacja dnia: 16.12.2020
Podpisał: Danuta Zawidzka
Dokument z dnia: 16.12.2020
Dokument oglądany razy: 196