Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Nabór na stanowisko inspektora

OGŁOSZENIE
Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
z dnia 16 grudnia 2020 r.
o naborze na stanowisko urzędnicze inspektora do spraw płac i organizacji szkół.

1. Nazwa i adres jednostki: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork

2. Stanowisko urzędnicze: inspektor do spraw płac i organizacji szkół

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe,
f) znajomość przepisów: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 266 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.), ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1872), rozporządzenia MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2369) w zakresie regulującym zadania wykonywane na stanowisku zgodnie z punktem 5 niniejszego ogłoszenia,
g) samodzielność w działaniu, komunikatywność, operatywność.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, urządzenia biurowe,
b) doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

5. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura,
b) prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych i Biura,
c) prowadzenie spraw związanych z umowami zlecenia i o dzieło,
d) rozliczanie w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatków, sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych,
a) prowadzenie spraw PFRON, statystycznych, ubezpieczeń indywidualnych na życie,
e) prowadzenie spraw dotyczących zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
f) uzgodnienia rozrachunków w zakresie wynikającym z list płac, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz zakładowego funduszu świadczeń,
g) rozliczanie czasu pracy kierowców,
h) inne zlecone przez dyrektora i głównego księgowego.

6. Warunki pracy na stanowisku:
a) stanowisko pracy zlokalizowane jest w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej Więcborku przy ul. Pocztowej 16,
b) praca odbywa się w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy,
c) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku
d) praca o charakterze administracyjno-biurowym z wykorzystaniem sprzętu biurowego (typu: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) – przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
e) oświetlenie naturalne i sztuczne,
f) reprezentacja jednostki oraz obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

8. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór dostępny na stronie http://bip10.booswiecbork.eu ,
c) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór dostępny na stronie http://bip10.booswiecbork.eu ,
e) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
f) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku, gdy kandydat, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor do spraw płac i organizacji szkół”
w terminie do dnia 8 stycznia 2021 r. do godz. 14:00

Decyduje data i godzina faktycznego wpływu oferty do Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, zostanie ogłoszona 11 stycznia 2021 r. do godz. 15:00 na stronie internetowej http://bip10.booswiecbork.eu oraz na tablicy ogłoszeń Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 12 stycznia 2021 r. w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku. Godzina rozmowy zostanie ustalona z kandydatami telefonicznie lub mailowo.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Biura Obsługi Samorządowej w Więcborku, ul. Pocztowa 16 przez okres 3 miesięcy od dnia rozmowy kwalifikacyjnej. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia rozmowy kwalifikacyjnej, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną zniszczone.Opublikował: Danuta Zawidzka
Publikacja dnia: 16.12.2020
Podpisał: Danuta Zawidzka
Dokument z dnia: 16.12.2020
Dokument oglądany razy: 138