Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Deklaracja dostępności

1. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

2. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:
- strony internetowej Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku (http://booswiecbork.pl)
- Biuletynu Informacji Publicznej Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku (http://bip10.booswiecbork.eu).

3. Dane teleadresowe jednostki:
- Telefon: +48 52 3216855
- Fax: +48 52 3216855
- E-mail: sekretariat@booswiecbork.pl
- Adres korespondencyjny: ul. Pocztowa 16, 89-410 Więcbork

4. Publikacja
- Data publikacji strony internetowej: 19-05-2011 r.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12-03-2021 r.

5. Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
- zamieszczone na stronie informacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

6. Ułatwienia na stronie.
Strona internetowa Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz można stosować:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
- możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie,
- możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
- moduł wyszukiwania,
- moduł czytania tekstu i linków na stronie,
- mapa strony,
- podświetlenie elementów nawigacyjnych,
- strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

Ctrl+U – sterowanie funkcjami związanymi z dostępnością strony

Tab – nawigowanie po głównych blokach strony

Klawisze strzałek (w lewo, w prawo) – nawigowanie po kolejnych elementach strony

Enter – wybieranie elementów aktywnych

7. Dane kontaktowe w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej:
- osoba wyznaczona do kontaktu: Joanna Borowicz,
- adres poczty elektronicznej sekretatiat@booswiecbork.pl
- numer telefonu 52 3216855
Wskazane wyżej dane kontaktowe służą do składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składania żądania i skarg na brak zapewnienia dostępności.

8. Procedura wnioskowo-skargowa.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

9. Dostępność architektoniczna.
Wejście do lokalu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku przy ul. Pocztowej 16
od strony ulicy, również dla osób z niepełnosprawnościami z dysfunkcją ruchu (przy asyście osoby trzeciej - dwa stopnie). Pomieszczenia Biura znajdują się na parterze. W lokalu nie ma klatki schodowej oraz windy. Możliwość poruszania się na wózku w lokalu Biura.
Parking nieogólnodostępny (w ramach funkcjonowania szkół ponadpodstawowych), wjazd od strony ulicy Pocztowej.
Brak dodatkowych dostosowań wewnątrz lokalu.
Do wszystkich pomieszczeń Biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W lokalu nie ma:
- platformy dla wózków,
- pętli indukcyjnych,
- oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
- tłumacza języka migowego,
- toalety dla osób niepełnosprawnych.Opublikował: Karol Malczewski
Publikacja dnia: 12.03.2021
Podpisał: Katarzyna Bobkowska
Dokument z dnia: 12.03.2021
Dokument oglądany razy: 215